Κοινωνική Ευθύνη

  • Στην αξιοποίηση των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, μέσω οικονομικής ενίσχυσης δήμων και κοινοτήτων, για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.
  • Στην εξασφάλιση πόρων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη βελτίωση και εξέλιξη του κοινωνικού τους επιπέδου.
  • Στην πολιτιστική ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων, μέσω χορηγιών σε τοπικές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως θεατρικές παραστάσεις.
  • Στην υλοποίηση των στόχων διαφόρων κοινωφελών οργανισμών και τοπικών συλλόγων, μέσω χρηματοδότησης του έργου τους.
  • Στην ομαλή κοινωνικοποίηση των νέων και την ενδυνάμωση της παιδείας, ενισχύοντας οικονομικά, σχολικές δραστηριότητες αλλά και αθλητικούς συλλόγους.
  • Στην ισορροπία της ανάπτυξης των οικοσυστημάτων, στις περιοχές όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ομίλου, μέσω της εφαρμογής προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.