Περιβαλλοντική Ευθύνη

Βασικό άξονα της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου, αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συνόλου των εταιρειών του. Η αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου εξασφαλίζει την ασφαλέστερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον λειτουργία των εγκαταστάσεων των ιχθυογεννητικών σταθμών και των μονάδων παραγωγής.Σε κάθε ιχθυογεννητικό σταθμό υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι ελέγχου που καθορίζουν τις συνθήκες καλλιέργειας και παραγωγής των προϊόντων του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η υγιής καλλιέργεια των ιχθυοπληθυσμών όσο και η ισορροπία του οικοσυστήματος της περιοχής. Παράλληλα, τα λύματα κάθε μονάδας παραγωγής επιδέχονται ειδική επεξεργασία, η οποία συντελεί στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των υδάτων και των χερσαίων τμημάτων της περιοχής, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις..

Θεωρώντας ότι ο σεβασμός προς το περιβάλλον ξεκινά εκ των έσω, ο Όμιλος «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες», φροντίζει για τη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του για ότι θέματα που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών πόρων, συνεισφέροντας σημαντικά στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων site.

Η μέριμνα του Ομίλου για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιορίζεται μόνο στους χώρους των εταιρικών του δραστηριοτήτων. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ο Όμιλος στέκεται αρωγός σε προγράμματα δήμων και τοπικών κοινοτήτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.