Ο Όμιλος διαθέτει υπερσύχρονες και άρτια οργανωμένες μονάδες, οι οποίες διοικούνται από ένα ισχυρά καθετοποιημένο σχήμα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, περιλαμβάνονται ιχθυογεννητικοί σταθμοί, μονάδες προπάχυνσης και πάχυνσης μεγάλου ψαριού, κέντρα επεξεργασίας καθώς και συσκευαστήρια. Τα πλεονεκτήματα της κάθε μονάδας, ποικίλουν, αναλόγως με την περιοχή όπου βρίσκεται και το σκοπό της λειτουργίας της, ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη ποιότητα των τελικών προϊόντων.