Το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα της αειφόρου ανάπτυξης και της αποδοτικότητας του Ομίλου «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες».

Αντιλαμβανόμενος την αξία της συμβολής του ανθρωπίνου δυναμικού στην επιτυχημένη πορεία των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος δεσμεύεται να εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του επαγγελματικού επιπέδου των εργαζομένων.

ανθρώπινο_δυναμικό

Παράλληλα, επιδιώκοντας τη μέγιστη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα τους, θέτει σαν κύρια προτεραιότητα, τη συνεχή ενδυνάμωση των τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα, του τομέα εξειδίκευσής τους.

Στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των εργαζομένων, ο Όμιλος επικεντρώνεται, ταυτόχρονα και στη διαρκή εκπαίδευσή τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται, σεσυστηματική βάση, μέσω ενός ειδικά διαμορφωνομένου ενδο – επιχειρησιακού προγράμματος ευρωπαϊκών προτύπων, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής σε όλες τις εγκαταστάσεις και να εφαρμόζεται πρόγραμμα αυστηρού ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία.

Στόχος της Διοίκησης είναι να αναδεικνύει και να επιβραβεύει τις ικανότητες των στελεχών της δίνοντας συνεχώς στους εργαζομένους ευκαιρίες εξέλιξης τους στον Όμιλο. Επιπλέον, πρόσφατα υιοθέτησε πολιτική πρόσληψης φοιτητών και τελειόφοιτων του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών, για πρακτική εξάσκηση στις εγκαταστάσεις του. Η κίνησηαυτή, είναι στρατηγικής σημασίας, διότι οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές θα αποτελέσουν για τον Όμιλο, τα αυριανά εκκολαπτόμενα στελέχη του.