Γ.Σ. 2014

Οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  στο τηλέφωνο 210 6131666.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ