Γ.Σ. 2013

Οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  στο τηλέφωνο 210 6131666.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 30.390.000.