Διαχείριση Ποιότητας

TUVΗ διασφάλιση της ποιότητας, αποτελεί την έμπρακτη δέσμευση του Ομίλου προς τον συνάνθρωπο, τον καταναλωτή και τον συνεργάτη. Οι «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες», λειτουργώντας ως πρότυπο υπευθύνου εταιρικού πολίτη, δεσμεύονται για την διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά αλλά και το εξωτερικό, μέσω της δυναμικής εφαρμογής προγράμματος ποιοτικής διαχείρισης.

Πρωταρχικό στόχο του Ομίλου αποτελεί η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και σταθερότητας με τους πελάτες του που διασφαλίζεται με ποιοτικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία διατίθενται στην αγορά έπειτα από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των εκτρεφόμενων προϊόντων, η διοίκηση του Ομίλου, χρησιμοποιεί σε όλα τα στάδια παραγωγής τροφές υψηλής ποιότητας, ακολουθώντας πάντα τις προβλεπόμενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί υγιεινής των προϊόντων που προορίζονται προς κατανάλωση.

Κάθε ιχθυογεννητικός σταθμός διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηριακών αναλύσεων και μικρομετρήσεων, που είναι απαραίτητες για την ημερήσια παρακολούθηση και τη συστηματική μέτρηση της εξέλιξης και ανάπτυξης τόσο της ζωντανής τροφής όσο και του γόνου.gap

Ταυτόχρονα, για την καλύτερη διαχείριση των καλλιεργούμενων ιχθυοπληθυσμών, είναι απαραίτητη, κατά την εκτροφή, η συστηματική παρακολούθηση και η καταγραφή των φυσικοχημικών παραμέτρων του οξυγόνου και της θερμοκρασίας του νερού, που εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε πιθανής απώλειας κατά την παραγωγή.bio

Κύριο χαρακτηριστικό της απαράμιλλης ποιότητας των «Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών» είναι η έμφαση που δίνεται στην υγιεινή των εγκαταστάσεων, παραγωγής και συσκευασίας. Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, εφαρμόζεται Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου και Ελέγχου Κρίσιμων Σημείων (HACCP). Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου, εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του τελικού προϊόντος, μέσω συστηματικών μικροβιολογικών και χημικών ελέγχων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας των εγκαταστάσεων.