Μετοχική Σύνθεση

 

Κατσιβέλης Ιωάννης 28,10%
Lewis Nigel 25,14%
Λοιποί Μέτοχοι 46,76%
Σύνολο 100,00%