Γ.Σ. 2012

Οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  στο τηλέφωνο +30 210 6131666

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 30.390.000.