Γ.Σ. 2011

Οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  στο τηλέφωνο +30 210 6131666

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 30.390.000.