Έρευνα και Ανάπτυξη

Ο Όμιλος «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες» ορίζει την διαρκή έρευνα, ως τον κύριο μοχλό της αποτελεσματικής λειτουργίας και δραστηριότητάς του. Για το σκοπό αυτό, έχει συσταθεί ειδικό τμήμα «Έρευνας και Ανάπτυξης», το οποίο παρακολουθεί σε καθημερινή βάση της εξελίξεις στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας δραστικά στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της παραγωγής, καθώς και στην αναζήτηση νέων αγορών και προϊόντων.

FRY

Ταυτόχρονα μέσω διαρκούς και πολυετούς έρευνας, Όμιλος έχει σημειώσει μια παγκόσμια καινοτομία στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών. Έπειτα από συνεχή μελέτη, κατάφερε να προχωρήσει με επιτυχία στην ελεγχόμενη παραγωγή ενός νέου είδους ψαριού της γλώσσας «DoverSolea». Το νέο προϊόν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Διεθνή Έκθεση για την Τροφή, το 2003 στις Βρυξέλες. Υπολογίζεται πως από το 2000, οπότε και ξεκίνησε το εγχείρημα παραγωγής αυτού του είδους ψαριού, έχουν συνολικά παραχθεί περίπου 15 τόνοι γλώσσας «DoverSolea».

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης είναι επίσης υπεύθυνο για τον προσδιορισμό τοποθεσιών, κατάλληλων για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων του Ομίλου. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας της κάθε τοποθεσίας, γίνεται βάσει των πλεονεκτημάτων της γεωγραφικής της θέσης ,αλλά και των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, όπου βρίσκεται, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία της κάθε εγκατάστασης.

FATTENING 1