Παραγωγή Μεγάλου Ψαριού

Η διαδικασία παραγωγής του μεγάλου ψαριού, εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του κάθε ψαριού και διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που βρίσκεται κάθε μονάδα.

Η παραγωγή πραγματοποιείται στις μονάδες εκτροφής μεγάλου ψαριού. Μέσα σε πλωτούς κλωβούς με δίχτυα, στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις που διαθέτει κάθε μονάδα, τοποθετούνται τα ιχθύδια που προορίζονται προς πάχυνση. Έπειτα από 14 έως 18 μήνες, τα ιχθύδια αυτά αναπτύσσονται στα είδη του μεγάλου ψαριού που αποτελούν και το τελικό προϊόν.x1 (600 x 450)

Η διαδικασία της εκτροφής ξεκινά με την τοποθέτηση του γόνου βάρους 1,5 έως 2 γραμμαρίων σε ειδικά διαμορφωμένους ιχθυοκλωβούς και τη συστηματική εκτροφή του. Οι ιχθυοτροφές που χρησιμοποιούνται, επιλέγονται βάσει του είδους του καλλιεργούμενου ψαριού, του μεγέθους του και την εποχή της εκτροφής. Το τάϊσμα των ψαριών γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και από αυτόματα ταϊστικά μηχανήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε μονάδας.

Στα στάδια της παραγωγής του μεγάλου ψαριού πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διεργασίες:

Διαλογή – αραίωση – καταμέτρηση
Οι υπεύθυνοι ιχθυολόγοι κάθε μονάδας, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και ανάπτυξη του καλλιεργούμενου ιχθυοπληθυσμού, μεριμνούν για τη διαλογή των ψαριών σε δύο έως τρία μεγέθη ανάλογα με το βάρος τουςblog. Ταυτόχρονα, ανάλογα με τα μεγέθη, επιμελούνται την αραίωση των ψαριών, τοποθετώντας τα σε σωστές πυκνότητες μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους ιχθυοκλωβούς. Σε συνδυασμό με τη διαλογή και την αραίωση, γίνεται και η καταμέτρηση των ψαριών, προκειμένου η κάθε μονάδα να είναι ενήμερη για την παραγωγική δυναμικότητά της αλλά και τη ομαλή ανάπτυξη των εκτρεφόμενων ειδών.

Έλεγχος και αλλαγές διχτυών
Ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες, ελέγχουν συστηματικά τα δίχτυα όπου φιλοξενούνται οι ιχθυοπληθυσμοί για την αρτιότητά τους και φροντίζουν για την αλλαγή τους σε περιπτώσεις φθοράς. Η διεργασία αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε μονάδα, ώστε τα παραγόμενα είδη να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, υπό τις καλύτερες συνθήκες, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Εξαλίευση
Η εξαλίευση είναι η σημαντικότερη διεργασία που πραγματοποιείται σε μια μονάδα πάχυνσης, δεδομένου ότι αποτελεί το τελικό στάδιο παραγωγής πριν τη διοχέτευση του μεγάλου ψαριού στην αγορά. Τα ψάρια θεωρούνται εξαλιεύσιμα όταν το μέσο βάρος τους έχει ξεπεράσει τα 350 γραμμάρια. Παρόλα αυτά, δύναται να εξαλιευθούν και μικρότερα μεγέθη, αναλόγως της αγοραστικής ζήτησης. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η τελευταία καταμέτρηση και ο τελικός ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος.

Για το μεγάλο ψάρι, η παραγωγή και πώληση του τελικού προϊόντος επιτυγχάνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Τελικά προϊόντα
Η ποικιλία του μεγάλου ψαριού που διατίθεται στην αγορά από τις «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες» διαμορφώνεται ως εξής:

γκαμα νεο (600 x 600)